Type Alias frame_executive::CheckedOf

source ·
pub type CheckedOf<E, C> = <E as Checkable<C>>::Checked;